Loading page... Loading page...

Làm thế nào giảm khối lượng của vị trí mở?

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không

Nếu bạn muốn giảm khối lượng của vị trí đã mở, đơn giản vui lòng mở vị trí nhỏ hơn khối lượng với xu hướng ngược! Ví dụ:

Vị trí mở của bạnEURUSD 10.000 MUAcó thể giảm xuống EURUSD BÁN


 

Vị trí đầu tiên của bạn 10.000 EURUSD MUA đã giảm đến 8.000 EURUSD MUA


Trở lại trang đầu

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm