Loading page... Loading page...

Vùng phần trăm Williams- %R

 

Mục đích

Vùng phần trăm Williams (% R) – chỉ báo được phát triển bởi Larry Williams, nhiệm vụ là để xác định tình hình mua lại hoặc bán lại và xác định các điểm có khả năng chuyển đổi. Ngược lại với Stochastic - chỉ báo của Williams là đường được tính toán trên quy mô ngược.Sử dụng

Vùng phần trăm Williams cho phép xác định tình hình mua lại và bán lại, tuy nhiên, nên sử dụng chỉ cùng với việc phân tích xu hướng chung:

  • Nếu chỉ báo tăng trên -20, có thể cho thấy khả năng mua lại;
  • Nếu chỉ báo giảm dưới -80, có thể cho thấy khả năng bán lại.

Chỉ báo thoát khỏi vùng mua lại / bán lại có thể là dấu hiệu một sự đảo ngược:

  • Việc giao nhau của giới hạn từ trên xuống dưới các vùng mua lại là dấu hiệu của việc bán;
  • Việc giao nhau của giới hạn từ dưới lên trên các vùng bán lại là dấu hiệu của việc mua.

Các mô hình có sự khác nhau là rất hiếm, nhưng có thể là một dấu hiệu của sự suy yếu các xu hướng:

  • Về sự suy yếu của xu hướng tăng có thể cho thấy, nếu việc tăng giá đến mức tối đa tiếp theo không hỗ trợ chuyển biến của chỉ báo;
  • Về sự suy yếu của xu hướng giảm cho thấy, nếu giảm giá đến mức tối thiểu tiếp theo không hỗ trợ sự chuyển biến của chỉ báo.
Tính toán

R% = - ((H – C)/(H – L)) x 100;
trong đó:
C – giá cuối cùng đóng cửa;
L – giá thấp nhất cho giai đoạn được xem xét;
H – giá cao nhất cho giai đoạn được xem xét.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm