Loading page... Loading page...

Chỉ số dòng tiền (MFI)

 

Mục đích

Chỉ số dòng tiền (MFI) - chỉ số kỹ thuật dùng để đánh giá cường độ của dòng tiền bằng cách so sánh giá tăng tích cực và tiêu cực trong một khoảng thời gian nhất định, có tính đến khối lượng giao dịch.Sử dụng

Chỉ báo có thể được sử dụng để xác định tình trạng vượt mua và vượt bán các giao dịch, đồng thời để xác định khả năng điểm đảo chiều.


Việc giao nhau các ranh giới của vùng vượt mua/vượt bán:

  • Giao dịch được coi là vượt mua, nếu chỉ số tăng trên 80. Một dấu hiệu bán xuất hiện, khi chỉ số giao với giới hạn khu vực vượt mua ở trên;
  • Giao dịch được coi là vượt bán, nếu chỉ số giảm dưới 20. Một dấu hiệu mua xuất hiện, khi chỉ số giao với giới hạn khu vực vượt bán ở dưới.

Sự phân kỳ của chỉ báo và giá giao dịch:

  • Dấu hiệu suy yếu của xu hướng tăng khi việc tăng giá đến mức tối đa mới không xác nhận sự chuyển biến của chỉ báo, khả năng đảo chiều dưới;
  • Dấu hiệu suy yếu xu hướng giảm khi việc giảm giá đến mức mới thấp nhất không xác nhận sự chuyển của chỉ báo, khả năng đảo chiều lên.
Tính toán

Để tính toán chỉ báo cần thực hiện như sau:
1. TP = (H + L + C) / 3;
2. MF = TP*Vol;
3. MR = Sum(MF+) / Sum(MF-);
4. MFI = 100 – (100 / (1 + MR)),
trong đó :
TP – giá tiêu biểu;
H – mức tối đa hiện tại;
L – mức thấp nhất hiện tại;
C – giá đóng cửa;
MF – dòng tiền (tích cực (MF+), nếu TP hiện tại > TP trước đó; tiêu cực (MF-) trong trường hợp ngược lại);
Vol – khối lượng;
MR – chỉ số tiền.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm