Loading page... Loading page...

Bollinger Bands 

 

Chức năng

Chỉ báo Bollinger Bands (theo tên của người sáng tạo ra chỉ báo này) thể hiện những thay đổi hiện tại với những biến động theo thị trường, khẳng định xu hướng, cảnh báo về khả năng tiếp tục hay dừng lại xu hướng, các giai đoạn củng cố, sự biến động tăng trưởng đột phá, nhưng cũng chỉ đến cực đại và cực tiểu trong phạm vi cục bộ.Áp dụng

Chỉ báo gồm 3 phần:

  • Phần trên - 20-ngày trượt trung bình cộng 2 lần độ lệch chuẩn của giá..


  • Phần giữa - 20-ngày trượt trung bình.


  • Phần dưới - 20-ngày trượt trung bình trừ 2 lần độ lệch chuẩn của giá.


Với khoảng cách ngày càng tăng giữa trung bình trên và dưới, khi biến động tăng, theo quan sát thường là sự dịch chuyển của giá (xu hương) trong đó trùng với hướng của các đường giữa. Ngược lại, khi giảm khoảng cách giữa trung bình trên và dưới, trong giai đoạn giảm biến động, chúng ta mong đợi một loạt các mức tăng (sự dịch chuyển mạnh).


Giá cả đầu ra khỏi vạch trên hoặc dưới có thể chỉ ra sự tiếp tục xu hướng (khi biến động tăng, và khoảng cách giữa các vạch), cũng như sự đảo ngược trong trường hợp sự dịch chuyển giá ban đầu diễn ra. Trong mọi trường hợp, mỗi kịch bản phải được xác nhận bởi các tín hiệu của các chỉ số khác như RSI, MACD hay ADX.


Ngoài ra, sự giao nhau của đường trung bình giá hoặc trên có thể thực hiện như là một tín hiệu, tương ứng với việc mua hoặc bán.
Việc tính toán

Đường trung bình (ML) là sự trượt đơn giản trung bình:


ML = SUM [CLOSE, N]/N


Đường trên (TL) là ML cộng với độ lệch (D).


TL = ML + (D*StdDev)


Đường dưới (BL) là ML trừ với độ lệch (D).


BL = ML — (D*StdDev)


Trong đó:


N — số lượng giai đoạn, việc sử dụng khi tính toán;

SMA —Di chuyển đơn giản trung bình;

StdDev — Độ lệch chuẩn.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm