Loading page... Loading page...

Về công ty

Đăng ký và cấp giấy phép

 

Công ty IFCM Cyprus Limited là Công ty Đầu tư cảu Síp (Cyprus Investment Firm, CIF),đăng ký theo số HE 276909. Công ty có giấy phép của Uỷ ban Cyprus về Chứng khoán CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC) đăng ký số 147/11. IFCM Cyprus Limited cũng là một thành viên của Quỹ Bồi thường của các nhà đầu tư (Investment Compensation Fund, ICF) cho các khách hàng của công ty đầu tư Cyprus.

 

Công ty này được quản lý tương ứng với Ủy ban Châu Âu MiFID của Ủy ban châu Âu (Markets in Financial Instruments Directive), quản lý các dịch vụ đầu tư ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (bao gồm 27 nước thành viên EU và bao gồm Iceland, Na Uy và Liechtenstein).

 

Công ty IFCM Cyprus Limited cung cấp các dịch vụ sau đây: :

 1. Tiếp nhận và gửi các lệnh giao dịch đối với một hoặc nhiều công cụ tài chính
 2. Thực hiện các lệnh giao dịch thay mặt cho khách hàng.
 3. Thực hiện các giao dịch trên tài khoản riêng.

Ngoài ra, Công ty được uỷ quyền để cung cấp các dịch vụ bổ sung: :

 1. Lưu trữ và quản lý các công cụ tài chính cho các tài khoản của khách hàng, bao gồm cả việc lưu giữ với việc thực hiện hướng dẫn của khách hàng và các dịch vụ liên quan, chẳng hạn như quản lý tiền mặt và đặt cọc ;
 2. Việc cấp tín dụng hoặc cho khách hàng vay để thực hiện giao dịch theo một hoặc một số công cụ tài chính mà công ty cung cấp tín dụng hoặc vay được tham gia vào giao dịch;
 3. Dịch vụ trao đổi ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư.

Công ty được uỷ quyền để cung cấp các dịch vụ trên cho các công cụ kinh doanh sau đây:

 1. Trong chứng khoán lưu thông tự do;
 2. Các công cụ tiền tệ thị trường;
 3. Option, Future, Swap, các thỏa thuận về lãi suất phần trăm tương lai, và bất kỳ phái sinhcụ khác tài chính, là các tài sản cơ bản của chứng khoán, tiền tệ tỷ lệ lãi suất, hoặc thu nhập, hoặc các công cụ khác, các chỉ số tài chính, hoạt động tài chính hoặc các tham số tài chính có thể được chuyển giao về cá nhân hoặc thể hiện bằng tiền tiền
 4. Option, Future, Swap, các thỏa thuận về lãi suất phần trăm tương lai và các công cụ tài chính phái sinh khác, các tài sản cơ bản với các hàng hóa tham gia hoặc khả năng cung cấp theo sáng kiến của một trong các bên (không phải do mất khả năng thanh toán hoặc nếu chấm dứt các điều kiện hợp đồng)
 5. Các hợp đồng sự khác biệt (sự khác biệt giá cả của các công cụ tài chính MiFID, ngoại tệ, lãi suất hoặc các chỉ số tài chính khác).

 


 

Quản lý của các tổ chức và Pháp luật

 

Ủy ban Síp về chứng khoán CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) http://www.cysec.gov.cy/cysec_en.aspx

 

Ủy ban Síp về Chứng khoán CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC) được thành lập tương ứng với chương 5 của Luật Síp về phí chứng khoán năm 2001 trong chất lượng pháp nhân phổ biến (http://www.cysec.govcy /existing_laws_en.aspx).

 

Ủy ban Chứng khoán có trách nhiệm sau đây:

 1. Kiểm soát, theo dõi công việc của thị trường chứng khoán và các giao dịch được thực hiện trên thị trường chứng khoán.
 2. Kiểm soát và theo dõi của tổ chức phát hành chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán, công ty được phép cung cấp dịch vụ đầu tư cũng như một loạt các quỹ đầu tư tập thể.
 3. Thực hiện kiểm toán các công ty chứng khoán được giao dịch trên thị trường chứng khoán, môi giới và các công ty môi giới, tư vấn đầu tư, quản lý tài sản của các quỹ đầu tư..
 4. Nhắc nhở và thu thập các thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình, bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin về tất cả các cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức có thể cung cấp thông tin .
 5. Cấp giấy phép hoạt động các công ty đầu tư, bao gồm cả tư vấn đầu tư, các công ty môi giới và các nhà môi giới. http://www.cysec.gov.cy/licence_members_1_en.aspx
 6. Thu hồi giấy phép trên cơ sở các nguyên do đặc biệt được cụ thể và xác định trong Quy chế, được công bố theo quy định của Luật về việc thành lập Ủy ban Síp về Chứng khoán.
 7. Xử phạt vi phạm hành chính và kỷ luật các công ty môi giới, tư vấn đầu tư,cũng như bất kỳ thực thể khác hoặc cá nhân theo Pháp luật của thị trường chứng khoán

 

Chỉ thị cảu khối EU «Về thị trường các công cụ tài chính» MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

 

Chỉ thị của khối EU «Về thị trường các công cụ tài chính» MiFID đây là luật châu Âu quản lý các dịch vụ đầu tư ở 30 quốc gia thành viên Khu vực Kinh tế châu Âu . Chỉ thị như là một phần kế hoạch hành động của EU trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, được vạch thảo với mục tiêu tăng tính cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực dịch vụ đầu tư.

 

Chỉ thị của khối EU «Về thị trường các công cụ tài chính" thiết lập các nguyên tắc sau đây:

 1. Ủy quyền, quản lý và cấp giấy chứng nhận
 2. Phân loại các khách hàng
 3. Xử lý các lệnh giao dịch của khách hàng
 4. Minh bạch "trước khi ký kết các hợp đồng giao dịch "
 5. Minh bạch " sau khi ký các hợp đồng giao dịch''
 6. Hiệu năng tốt nhất
 7. Dịch vụ hệ thống chuyên nghiệp

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm